Beiskolázási tájékoztató a 2020/2021. tanévre

 
 

 I. Az intézmény neve:          Gárdonyi Géza  Ciszterci Gimnázium és Kollégium

  Címe:                                       3300 Eger, Széchenyi István utca 17.
  Telefon:                                  (36) 511 240
  Fax:                                        (36) 511 255

  E-mail:                                   titkarsag@gardonyi-eger.hu

  Honlap:                                  www.gardonyi-eger.hu

  Az intézmény kódszáma:      031610
  Az intézmény fenntartója:    Zirci Ciszterci Apátság
  A fenntartó képviselője:       Bérczi L. Bernát apát

  Igazgató neve:                       Karóczkai Júlia

  Pályaválasztási felelős:         Jágerné Luca Enikő
igazgatóhelyettes
                                                  Jobbágyné Reményi Henrietta tanár

 

 

  Az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium a város központjában lévő, saját leánykollégiummal rendelkező, országosan is elismert intézmény. Végzős tanulóink nagy számban tanulnak tovább különféle felsőoktatási intézményekben.

 Iskolánk tantestülete tudatosan arra törekszik, hogy magas színvonalú oktatómunkával, emberséggel, szeretettel és követelményeket támasztó neveléssel mindenkit képességeinek megfelelően a legmagasabb szintre juttasson el. Az érettségi és felvételi követelményrendszerhez igazodva mindent megteszünk azért, hogy végzős tanulóink egy vagy több nyelvvizsgával hagyják el az intézményt, és az emelt szintű érettségin sikeresen szerepeljenek. Ennek érdekében sokféle tárgyból biztosítunk magasabb óraszámot, és hatékony tanítási módszerekkel (pl. csoportbontás) oktatunk.  
   Intézményünk akkreditált vizsgahely, ahol lehetőség van a DExam államilag elismert angol nyelvvizsga megszerzésére, melyre tanórai keretekben készítjük fel a tanulókat. 
   Intézményünk világnézetileg elkötelezett iskola, de nem csak a keresztény-katolikus szellemben nevelkedett diákok jelentkezését várjuk. Gimnáziumunk nyitott minden tanulni vágyó és jóakaratú diák befogadására. 

 

II. Felvételi eljárás

   A negyedik és nyolcadik osztályos tanulók felvételéről az iskola a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt. A sportiskolai képzésre az a tanuló vehető fel, aki a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek is megfelel.

   Az írásbeli vizsgára 2019. december 6-ig lehet jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott és az iskola honlapjáról is letölthető jelentkezési lapon - Jelentkezési lap.

 

Tájékoztató a felvételi eljárásról

 

 

A központi írásbeli vizsga helye:

 

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium  3300 Eger,


Széchenyi István utca 17.

 

A központi írásbeli vizsga ideje:

 

           2020. január 18. (szombat) 10 óra a 4. évfolyamosoknak

         2020. január 18. (szombat) 10 óra a 8. évfolyamosoknak
 

         Pótnap: 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra

 

 

  Az írásbeli eredményéről 2020. február 6-ig tájékoztatjuk a tanulókat. Ezt követően azoknak a felvételizőknek, akik intézményünkben szeretnének továbbtanulni, 2020. február 19-ig van lehetőségük jelentkezési lapjukat iskolánkba továbbítani. A jelentkezési laphoz csatolni kell az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot. 

 

A szóbeli meghallgatás (és alkalmassági vizsga a sporttagozatra jelentkezőknek) időpontja:


           2020. február 25. (kedd) 14 óra 


         2020. február 26. (szerda) 14 óra 

 

A szóbeli beosztás az intézmény honlapján kerül meghirdetésre.
         
         Pótnap: 2020. február 27. (csütörtök) 14 óra

 

 

A felvételi eljárásban részt vevő tanulók sorrendjét (tanulói azonosító alapján) 2020. március 16-ig tesszük közzé az iskola portáján és honlapján. A felvételi eljárás végleges eredményét 2020. április 26-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A döntés ellen jogorvoslati eljárás indítható az intézmény fenntartójánál.

 

III. A felvételi eredmények értékelése

 

A nyolcadik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az általános iskolai eredmények alapján 60 pontot kaphat a felvételiző, amely a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) jegyeinek összege. A felvételi vizsgán 140 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a szóbeli elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, keresztény értékek iránti elköteleződés) 40 pontot jelent.

 

A Köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésében felsorolt tanulók részére a jogszabályban
meghatározott mentességeket és kedvezményeket az intézmény biztosítja.

 

A felvétel elutasítása esetén a 2011. CXC. törvény 37. § alapján a szülő a (2) bekezdés értelmében az iskola döntése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójának oktatási hivatalához (Ciszterci Iskolai Főhatóság, Oktatási Igazgatóság 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.).
A kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás 2020. június 1jéig befejeződjék.

 

 

Az oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, latin és orosz nyelv. 

Emelt szintű érettségi előkészítő: valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon megfelelő létszám esetén bármely – az iskolánkban tanított – tantárgyból választható. Óraszáma heti 2-4 órával haladja meg az alapképzés óraszámát.

Kollégiumi lehetőség: a lányokat az intézmény 150 fős saját kollégiumában helyezzük el, a fiúkat az Érseki Szent József Kollégiumban. A kollégiumi elhelyezést a nyolcosztályos gimnáziumi tanulók számára is biztosítjuk.

 

IV. Nyílt napok

          A nyílt napok időpontjai a 8. évfolyam számára:  


              2019. november 18-19-20. 8.00 óra: igazgatói tájékoztatás

              2019. november 18-19-20. 8.55 óra: interaktív bemutatókkal egybekötött 
              óralátogatások                   

A regisztráció a nyolcadikosoknak lezárult

Regisztráció a nyílt napra - nyolcadikosoknak 2019.11.11. 16.00 óráig

 

 

           A nyílt napok időpontjai a 4. évfolyam számára: 

 

 

               2019. november 25. 8.00 óra: igazgatói tájékoztatás

               2019. november 25. 8.55 óra: interaktív bemutatókkal egybekötött
               óralátogatások                   

A regisztráció a negyedikeseknek lezárult

Regisztráció a nyílt napra - negyedikeseknek 2019. 11. 18. 16.00 óráig

 

 

 

V. Képzési formák

 

 

1. Angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés

(képzési idő 5 év)

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0011

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás

A felvehető létszám: 14 fő

 

   A képzésben részt vevő tanulók a 9. évfolyamon heti 18 órában tanulják az angol nyelvet két – kezdő és haladó – csoportban, heti 3 órában egy másik idegen nyelvet tanulnak.

  Iskolánk az Egyesült Királyságban, Broadstairs településen található Kent School-lal partneri viszonyt tart fenn, mely révén diákjaink kéthetes nyelvkurzuson vehetnek részt. Az első évet követően heti 6 órában tanulják tovább emelt szinten az angol nyelvet és heti 3 órában a második idegen nyelvet.

  Angol nyelven tanulják a matematika, informatika, földrajz, országismeret tantárgyakat, ezek közül két tantárgyból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenniük. A képzésben részt vevő tanulók két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek, melynek része az emelt szintű érettségi vizsga angol nyelvből. E vizsga 60 százalék fölötti teljesítése esetén érettségi bizonyítványuk felsőfokú (C1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű, amely a felsőoktatásba történő jelentkezéskor jelentős többletpontot jelent.

tanulókat a hatékony kommunikációra, valamint hogy felsőfokú tanulmányaikat akár angol nyelven is folytathassák. 

 

2. Angol nyelvi előkészítő évfolyammal bővített gimnáziumi képzés

(képzési idő 5 év)
A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0012
A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás
A felvehető létszám: 20 fő
 

  A képzésben részt vevő tanulók az előkészítő 9. évfolyamon heti 15 órában angol nyelvet, heti 3 órában egy másik idegen nyelvet, 3 órában informatikát tanulnak, amely az ECDL vizsgakövetelményeire épül. 

  Iskolánk az Egyesült Királyságban, Broadstairs településen található Kent School-lal partneri viszonyt tart fenn, mely révén diákjaink kéthetes nyelvkurzuson vehetnek részt. 

Az első évet követően a tanulók az angol nyelvet emelt szintű képzésben, heti 5 órában, a második idegen nyelvet heti 3 órában tanulják tovább. Az angol nyelv mellett a magyar nyelv és irodalom és a történelem tantárgyakat is emelt óraszámban oktatjuk. 

  Ezt a képzést az idegen nyelvek és a humán műveltségi területek iránt érdeklődő tanulóknak hoztuk létre. Az átlagosnál magasabb szintű anyanyelvi és kommunikációs kultúra kialakításával és a humán műveltség fejlesztésével igyekszünk a mindennapi életben is hasznosítható ismeretet adni tanítványainknak és készítjük fel őket a továbbtanulásra. 

 

 

3. Általános gimnáziumi képzés biológia-kémia specializáció

 


(képzési idő 4 év)

 
A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0013

A felvételi követelmények: egységes vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából,
szóbeli meghallgatás
A felvehető létszám: 14 fő

 

  A képzés során a tanulók a biológiát és a kémiát emelt óraszámban tanulják, ahol az elméleti órák mellett a tanulóknak lehetőségük van a laboratóriumi gyakorlatokon a természettudományban fontos kísérletezés alapjainak elsajátítására is.

  A tanulók a 10. évfolyamtól a matematikát emelt óraszámban tanulhatják, ami megalapozza a természettudományos tantárgyakhoz szükséges ismereteket.

  Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk. 

Iskolánk az Egyesült Királyságban, Broadstairs településen található Kent School-lal partneri viszonyt tart fenn, mely révén diákjaink kéthetes nyelvkurzuson vehetnek részt. 

  Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik a reál tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára készülnek, és a műszaki, természettudományi, orvosi, egészségügyi felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. 

 

4. Általános gimnáziumi képzés

(képzési idő 4 év)
A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0014
A felvételi követelmények: egységes vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából,
szóbeli meghallgatás

A felvehető létszám: 20 fő

 

  Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk.

  Iskolánk az Egyesült Királyságban, Broadstairs településen található Kent School-lal partneri viszonyt tart fenn, mely révén diákjaink kéthetes nyelvkurzuson vehetnek részt.

  Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akiknek még nincs határozott elképzelésük, de napjaink követelményeinek megfelelően fontosnak tartják a nyelvvizsga megszerzését. A képzésben részt vevő tanulók az utolsó két évben érdeklődésüknek megfelelően emelt szintű képzést választhatnak.

 

 

5. Általános gimnáziumi   képzés pedagógia-pszichológia specializáció

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0031
A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás
A felvehető létszám: 20 fő
Alapozó tárgyak a 9. és a 10. évfolyamon: kommunikáció, tanulásmódszertan, ön- és társismeret, neveléstörténet.
 

  A tanulók a közismereti tantárgyakon kívül a 11. és a 12. évfolyamon pedagógia ismeretek vagy pszichológia tantárgyból is választhatják az érettségire történő felkészítést. 

  Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk.

  Iskolánk az Egyesült Királyságban, Broadstairs településen található Kent School-lal partneri viszonyt tart fenn, mely révén diákjaink kéthetes nyelvkurzuson vehetnek részt. 

  A képzés a kommunikációs, a társas készségek és a szociális érzékenység fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, jó alapokat ad a pszichológia, a pedagógus, az óvodapedagógus és a szociális pálya iránt érdeklődő tanulóknak.

 

6. Sportiskolai képzés (Köznevelési típusú sportiskolai képzés)

(képzési idő 4 év)
A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0015
A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás.
A sportegészségügyi alkalmasság igazolása (a sportorvos állítja ki) és fizikai képességfelmérés.
A fizikai képességfelmérés és a szóbeli meghallgatás időpontja: 2020. február 25-26.
A felvehető létszám: 14 fő 

  A képzés a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést- oktatást biztosít. Segíti a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását, hogy választott sportágukban képességeiknek megfelelően a legjobb eredményeket tudják elérni, emellett alkalmassá váljanak a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra.
  Ehhez emelt szintű érettségire való felkészítést biztosítunk, illetve felzárkóztató foglalkozásokat azoknak, akik a versenyek vagy az edzőtáborok miatt lemaradnak a tananyaggal. A képzésünk során sportelméleti oktatás keretein belül sportegészségtant, edzéselméletet, sportágismeretet is tanulnak.  A képzésünkre elsősorban az egyesületekben igazolt sportolók jelentkezését várjuk. A vidéki tanulóinknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk. A 9-11. évfolyamon sítáborban vesznek részt.

  Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk.

  Iskolánk az Egyesült Királyságban, Broadstairs településen található Kent School-lal partneri viszonyt tart fenn, mely révén diákjaink kéthetes nyelvkurzuson vehetnek részt. 

 

7. Nyolcosztályos gimnáziumi képzés 

(képzési idő 8 év)
A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0001
A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás
A felvehető létszám: 34 fő
 

  Iskolánkban igen népszerű a nyolcosztályos gimnáziumi képzés, mely alapvetően a tehetséggondozásra épül. Ide a negyedik osztály elvégzése után jelentkezhetnek a tanulók. Az 5-8. évfolyamon az oktatás a NAT előírásaira épülő helyi tanterv szerint folyik. Az oktatás hatékonysága érdekében minden érettségi tantárgyat csoportbontásban tanítunk. A diákok az angol nyelv mellett már 5. osztálytól tanulnak egy második élő idegen nyelvet is. 

  A 9. évfolyamtól emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet.

  Iskolánk az Egyesült Királyságban, Broadstairs településen található Kent School-lal partneri viszonyt tart fenn, mely révén diákjaink kéthetes nyelvkurzuson vehetnek részt. 

 

 

VI. Oktató-nevelő munkánk alapelvei

 

 „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,

megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni,

amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert                         
    
    Iskolánk tantestülete tudatosan elkötelezi magát, hogy az egész ember fejlesztésén
munkálkodik. 
Legfőbb célunk, hogy diákjaink erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésre képes felnőttekké váljanak.
    Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben áll annak érdekében, hogy olyan intellektuálisan felkészült, korszerű műveltséggel rendelkező fiatalokat neveljünk, akik felismerik az igazi értékeket, és készek tenni másokért.
    A Veni Sanctétól a Te Deumig az iskola éves programjában számos ponton megjelenik a keresztény értékrend: osztálymisék, lelki napok, keresztény ifjúsági programok.
   Oktatómunkánk során kiemelten kezeljük a kommunikációt előtérbe helyező idegen nyelvi képzést, a különféle tantárgyakból kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozását, a tanulók egészséges életmódra nevelését, a testnevelést és az informatikai képzést. Az idegen nyelveket jól felkészült szaktanárok tanítják, munkájukat számítógéppel támogatott multimédiás nyelvi laboratórium is segíti. A korszerűen felszerelt informatika tantermek, a kémia, biológia előadók és a laboratórium biztosítja az informatika és a természettudományos tantárgyak oktatásának tárgyi feltételeit. A tanulók testmozgására az új, kétszintes, korszerű tornatermünkben és kondicionálótermünkben van lehetőség.
   Szabadidős tevékenység keretén belül működik iskolánkban Karitász csoport, imacsoport, nyelvi klub, informatika (robotika) szakkör, énekkar, zenekar, színjátszó kör; túra, kézilabda, kosárlabda és atlétika sportkör; az 5., 6. és 9. évfolyamon tanulók úszásoktatáson vehetnek részt.